Wee si mir

D’UFP vertrëtt d’Interessien vun iwwer 1.000 Fonctionnairen aus der “Carrière supérieure administrative an scientifique” beim lëtzebuerger Staat an bei den ëffentlechen Etablissementer. Genee ewéi d’CGFP, ass d’UFP politesch an ideologesch absolut onofhängeg.

Wat maache mir

Als sektoriell Personalvertriedung verteidege mir di moralesch, materiell a sozial Interessien vun de Fonctionnairen aus der Carrière supérieure administrative an scientifique. Dozou gehéiert eng kritesch Ausenanersetzung mat gesetzlechen, reglementareschen oder statutareschen Ännerungen déi d’Universitairen allgemeng betrëfft.

Fir wee schaffe mir

Op individuellem Niveau si mir ären direkten Uspriechpartner fir Problemer a verschidden spezifesche Carrièren (attaché, chargé d’études, asw.), onofhängeg dervun ob eenzel Leit oder eng spezifesch Administratioun concernéiert sinn.

 • 1980

  Grënnung Féduse

  “Fédération Générale des Universitaires au Service de l’État” ass de Startpunkt vun der gewerkschaftlecher Vertriedung vun den Universitären.

 • 2014

  Reform: période transitoire

  Am Kader vun der Reform am Ëffentlechen Déngscht hu mir eis aktiv an mat allen Mëttelen fir eng Verbesserung vun der Période transitoire agesat.

  2014

 • 2019

  Aarbechtszäitregelung

  Bei den Ausaarbechtungen vu den allgemengen Reegelen iwwert d’Aarbechtszäiten (CET) waren mir aktiv bedeelegt.

 • 2022

  Télétravail

  Eng staark Bedeelegung gouf et och beim ausschaffen vun engem legalen Kader fir den Télétravail.

  2022

 • 2022

  Grënnung UFP

  Als “Universitaires auprès de la fonction publique” mat néien Statuten kucke mir zesummen an Zukunft.

Eis Statuten

L’association sans but lucratif prend la dénomination: « UNIVERSITAIRES AUPRES DE LA FONCTION PUBLIQUE», en abrégé UFP.

L’association a pour objet:

 • d’assurer la représentation professionnelle des tous les fonctionnaires et assimilés, universitaires auprès de l’Etat, des établissements publics et autres entités relevant de l’Etat;
 • de défendre et de sauvegarder les intérêts professionnels, sociaux, matériels et moraux de ses membres en activité ou en retraite, ainsi que leurs conjoints et survivants ;
 • de lutter en vue d’assurer le respect des principes de justice, d’égalité et de démocratie dans les conditions de recrutement et d’emploi, dans les conditions de travail et dans toutes les procédures administratives ;
 • d’aider et d’assister par toutes les voies légales à améliorer la situation morale, intellectuelle et matérielle de ses membres ;
 • de représenter ses membres et leurs intérêts tant sur le plan national que sur le plan international, ainsi que de coopérer avec des organisations à orientation comparable;
 • d’étudier tous les problèmes relatifs à la Fonction publique ainsi que tous les problèmes syndicaux en général et de contribuer à leur résolution;
 • d’assurer une autonomie du cadre supérieur d’encadrement de la Fonction publique au service du citoyen, exempt de pressions politiques.

Elle pourra réaliser tous actes contribuant de manière directe ou indirecte à la réalisation de cet objet.

L’association peut se fédérer avec des associations apparentées et s’affilier à des fédérations nationales ou internationales d’orientation identique. L’association est affiliée à la Confédération Générale de la Fonction Publique, CGFP.

Déi komplett Statute fann dir hei (PDF – 30 mars 2022)